Case

VLL Innovation

Under fem år utvecklade vi och ledde Västerbottens läns landstings unika satsning på för att lösa utmaningarna inom hälso- och sjukvården, genom partnerskap mellan offentlig sektor och privata vårdindustrin: innovationsbolaget VLL Innovation AB.

Uppdrag

Innovationsledning

Kund

Västerbottens läns landsting (nu RV)

Ansvarig

Jenny Eklund

Om uppdraget

Värdeskapande innovation i partnerskap

2014-2018 arbetade vi i ett omfattande uppdrag för att leda etableringen, utvecklingen och implementeringen av partnerskap som metod för värdeskapande innovation inom det regionala hälso- och sjukvårdssystemet i Västerbotten. 

Sammanfattande broschyr med artiklar och texter om det nyskapande arbetet i VLL Innovation AB finns att ladda ner här.

Vad vi gjorde

Innovationsbolaget

Metod

Arbetet inkluderade metodutveckling och skapandet av en nationellt erkänd modell för innovations- och partnerskapsprocess. 

Det viktigaste med modellen var att etablera nytt arbetssätt som skulle fungera för både vårdsystemet och för de externa globala bolag inom life science och medtech som skulle samarbeta för att lösa problem som finns inom hälso- och sjukvården; med nya tekniker och lösningar. Vi ansvarade också för förberedande studier av satsningen.

Innovations-ledning

Vi verkade som kontrakterade innovationsledare för bolaget VLL Innovation. Det innebar t.ex. att processleda aktiviteter och få framdrift i de konkreta case som testades och genomfördes i partnerskap. 

I uppdraget ingick också strategiska insatser för att hantera utvecklingsfrågor och överbrygga de strukturella stuprör och ekonomiska utmaningar som fanns inom och mellan organisationerna, för att hitta nya arbetssätt och värdemodeller. Dialog med medarbetare, ledning och politiker.

Delprojekt

Delar i arbetet stöttades via offentligt finansierade delprojekt och studier. Vi hanterade ansökningar, genomförande och rapportering av t.ex: 
– Nationell förstudie med hinderanalys och policyutveckling för hur svensk hälsosektor kan adressera partnerskap mellan offentlig och privat sektor (Vinnova, 2018)
– Morgondagens primärvård, förstudie om framtidens hälso- och sjukvård med fokus på partnerskap, innovation och test av ny teknik och arbetssätt. Samarbete med Stockholms läns landsting, Roche Diagnostics och Philips HTS. (Vinnova, 2016)
– Förstudie av innovationsstödssystemet i regionen