Case

Hållbar platsutveckling Umeå

Nationellt pilotprojekt för att hitta nya, gränsöverskridande sätt att jobba med platsutveckling. Vår konsult Jenny Eklund hade i uppdrag att driva samverkanssatsningen på deltid under 2021-2023. 

Uppdrag

Projektledare

Kund

Umeå kommun

Ansvarig

Jenny Eklund

Om projektet

Nationell satsning på hållbar platsutveck-ling blev två piloter i Umeå

Uppdraget gick ut på att hitta former för att koppla samman destinationsutveckling med hållbar samhällsplanering.

Projektägare var Umeå kommun Näringsliv, och involverade många enheter i kommunkoncernen, samt externa aktörer från besöksnäringen och lokala föreningar. 

Vad vi gjorde

Olika delar i projektet

Samverkans-modell

Hur kan man arbeta mer gemensamt, över organisatoriska gränser, för att utveckla en plats? Kan vi koppla ihop destinationsutveckling med hållbar samhällsplanering? I uppdraget ingick att ta fram en metod för hur Umeå kommun kan arbeta i nya, mer effektiva processer för att tillsammans verka för hållbar platsutveckling – internt och externt. Elivo tog fram samverkansmodellen i nära samarbete med nyckelpersoner från olika delar av kommunen, samt företag och föreningar. Processen innehöll workshops och intervjuer, benchmarking och analyser.

Case aktivitets-område

Projektets andra del var att utveckla en ny plats i staden, som kan bli ett aktivitetsområde med plats för idrott, friluftsliv och evenemang. Förstudien tog fram behov, potientiella aktiviteter, förutsättningar för genomförande och budget. Den samskapande processen ledde till en gemensam målbild för kommun, föreningar och företag, i tre utvecklingssteg, och gav viktiga inspel till hur man kan arbeta gräns-överskridande för hållbar platsutveckling. 
Läs mer om case Aktivitetsområde Ersmarksberget och en visionsfilm.

Nationell kunskapsbank

Projektet var en del av Tillväxtverket och regeringens särskilda kunskapssatsning på hållbar platsutveckling.

Pilotprojekten som valdes ut hade olika inriktningar med gemensamt fokus på lärande. Resultat och arbetssätt skulle delas nationellt.

På Tillväxtverkets kunskapsbank för turism och besöksnäring finns mer information: Samverkar på riktigt för ett hållbart Umeå.

Portfolio

Fler case