Vad vi gör

Samverkan

Komplexa utmaningar kräver ofta samarbete för att hitta en lösning. Samverkan är nödvändig, men kan vara svår att genomföra på ett effektivt sätt i praktiken. Vi har gedigen erfarenhet av att stötta, koordinera och leda gemensamma satsningar, och vet vilka fallgropar man behöver undvika, och framgångsfaktorer som fungerar.

Hur vi arbetar

Samarbete som ger resultat

Tillsammans ger nästan alltid mer. Större utväxling, helhetsperspektiv, bredare kompetens och långsiktiga lösningar. Vi hjälps åt, lär oss av varandra, och får större effekt av insatser. 

I praktiken kan det ändå vara svårt att få samverkans-satsningar att fungera i praktiken. Det blir lätt “mycket snack och lite verkstad”, och kan bli utmanande att få framdrift om det saknas ledarskap, tydliga roller och avsatt tid. Det är också olika världar som möts, och kan vara svårt att släppa taget om tidigare konkurrensförhållanden. 

Här till höger har vi samlat några viktiga pusselbitar för få framgång i samarbeten.

Exempel på samverkanssatsningar som vi koordinerat:
– Viable Business Hub
– Gemensam avsändare för Umeåregionens industriföretag
– Upskillingprogram
– Hållbar platsutveckling Umeå
– VLL Innovation

01.

Syfte och mål

Tidigt etablera en gemensam bild av varför vi behöver samarbeta och vad vi ska uppnå. Målbilden bör förankras inom alla deltagande organisationer.

02.

Tydliga roller

Vilka parter ingår i samarbetet, och hur ska vi arbeta ihop? Teambaserat, agilt arbete brukar ge framgång i partnerskap.

03.

Vem leder?

Förvånansvärt många samarbeten faller på att det inte finns en neutral koordinator som kan hålla ihop parterna och säkerställa framdrift.

04.

Verkliga behov

För att arbetet ska bli viktigt på riktigt, behöver samarbetet bygga på verkliga behov hos parterna, och inte bli något på sidan om ordinarie verksamhet.

05.

Scope och delmål

Det är lätt att försöka samarbeta om "allt". Konkretisera och avgränsa arbetet i tydliga etapper, delmål och avrapporteringar.

06.

Spridning och vidareutveckla

Redan från start behövs en plan för hur resultatet ska användas av alla. I bästa fall ger samarbetet också uppslag till nya samverkansprojekt.